Menu

Technologia i technika

Wszystko co nas kręci w technologii, technice i inżynierii

Energia z odpadów

fiernasuka

 Usuwanie odpadów jest problemem dla państw przemysłowych. W wyniku zużycia wszystkie produkty przemysłowe stają się z czasem odpadami. Odpady można usuwać trojako: unikać ich tworzenia, ale jest to możliwe tylko w 15%, kierować na zwałowiska (w dalszym ciągu zanieczyszczają środowisko), usuwać je termicznie. Ostatni sposób ma najwięcej zalet, ponieważ można uzyskać materiały dalej stosowane i energię do ponownego wykorzystania. Austriacka firma ,,Voest-Alpine” opracowała i opatentowała w wielu krajach na całym świecie proces, dzięki któremu znaczną ilość odpadów można przetworzyć w zamkniętym, bezemisyjnym systemie na nieszkodliwe i możliwe do dalszego wykorzystania produkty. Surowcami mogą być np.: gaz śmietnisk o wy, stare oleje, ciekłe resztki z przetwórstwa olei, paliwo ze śmieci, stare opony, odpady z tworzyw sztucznych, odpady z rozdrabniarki itp. Otrzymuje się zaś wolny od dioksyn i węglowodorów gaz o temperaturze ok. 1000°C, który po odzyskaniu ciepła przegrzania (wytwarzanie pary) można wykorzystać jako gaz grzewczy oraz wolny od węglowodorów i nie dający się ługować granulat żużlowy do stosowania w przemyśle materiałów budowlanych. Jednak głównym celem tej metody jest usuwanie i minimalizacją pozostałości, a więc ochrona środowiska. Na rysunku 1 pokazane jest urządzenie do termicznego usuwania odpadów. Reaktor, bo tak nazwano to urządzenie, obejmuje dwie strefy: komorę spalania i następujący po niej szyb.

plasticcups973103_1280

 

W komorze spalania ciekłe lub gazowe odpady, najlepiej zanieczyszczone stare oleje, razem z podgrzanym wstępnie powietrzem przetwarzane są w temperaturze ok. 1600 °C na gaz pierwotny. Do komory spalania ładowane są przez układ śluz także rozdrobnione na kawałki odpady stałe. Gaz pierwotny bardzo szybko reaguje ze zdolnymi do gazyfikacji (zawierającymi węglowodory) składnikami odpadów i przetwarza je całkowicie na gaz surowy. Gaz ten przepływa później przez warstwę węgla lub koksu w szybie reaktora. Węgiel lub koks pełni rolę filtru gorącego gazu i tylko w niewielkim, kontrolowanym stopniu bierze udział w reakcji gazowania. Popioły z odpadów topią się w temperaturze ok. 1600 °C i jako płynny żużel wypływają do kąpieli wodnej. W kąpieli żużel ulega granulacji. Powstaje drobnoziarnisty, szklisty granulat o wielkości ziaren ok. 1 mm, który opuszcza reaktor. Reaktor trzeba chłodzić, czego wynikiem jest wytworzenie pary nasyconej o wysokim ciśnieniu, która nadaje się do wykorzystania w innych procesach technologicznych. Surowy gaz opuszczający reaktor ma temperaturę ok. 1000°C. Przepływa on przez cyklon gorącego gazu służący do oddzielania ciał stałych unoszonych przez gaz, głównie pyłu koksowego. Pył zawracany jest do komory spalania, w której jest ponownie gazyfikowany. Odzysk ciepła następuje więc w wyniku chłodzenia reaktora i gazu surowego. Gorąca para może być wykorzystana w turbinie do wytworzenia energii elektrycznej lub w instalacjach centralnego ogrzewania. Wstępnie ochłodzony gaz surowy poddawany jest oczyszczaniu. Prowadzi się je dwustopniowo. W instalacji Venturiego (pierwszy stopień) zasilanej wodą obiegową wymywa się kwas solny i pozostały pył, Kwas solny neutralizuje się ługiem sodowym.

Część wody z wymywania wyprowadza się przez śluzę i utrzymując stałą wartość pH dokonuje się koagulacji i sedymentacji metali ciężkich. W drugim stopniu oczyszczania gazu przez użycie do mycia metaloorganicznego roztworu siarkowodór redukuje się do wody i siarki pierwiastkowej. W ten sposób otrzymany gaz można wykorzystać jako gaz grzewczy, mogący zastąpić drogie nośniki energii. Oprócz niewielkich ilości metanu gaz ten nie zawiera żadnych węglowodorów zanieczyszczających środowisko. Ogólnie można powiedzieć, że w wyniku zastosowania termicznej obróbki odpadów możemy otrzymać: energię elektryczną, ciepło, gaz, żużel, siarkę pierwiastkową, metale ciężkie. Technologia firmy MVoest-Alpine,ł daje też możliwość otrzymania obok energii wysokojakościowego zu do syntez lub redukcji, który może być wykorzystany w przemyśle chemicznym lub hutniczym. Wystarczy tylko wprowadzić do reaktora zamiast powietrza czysty tlen. Jak się mogliśmy przekonać bogate kraje uprzemysłowione wykorzystują wszystko, co da się ponownie przetworzyć na materiały lub surowce do innych zastosowań. Niezależnie od oszczędności cały czas w polu widzenia jest ochrona środowiska. Człowiek, żeby żyć, musi stale dbać o swoje otoczenie, bo nadmierne jego zanieczyszczenie może doprowadzić do zagłady ludzkości.

garbage2729608_1280

Polecamy do odwiedzenia następujące strony:

Encyklopedia kaca

Lek na kaca

Komentarze (3)

Dodaj komentarz

© Technologia i technika
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci